Mały Słownik Liturgiczny

ABSOLUCJA - (rozgrzeszenie) - udzielane przez kapłana w sakramencie pokuty odpuszczenie grzechów.
 
ABSYDA - Półkoliście zakończone prezbiterium kościoła, w którym znajduje się ołtarz i miejsce dla kapłana
 
ADORACJA - oddanie czci, uwielbienie, uniżenie się przed Bogiem, hołd oddawany Bogu.
 
ADWENT - czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia a także oczekiwanie na przyjście Chrystusa przy końcu czasów (paruzja).
 
AGNUS DEI - "Baranek Boży"
 
AKOLITA - posługujący w liturgii (przygotowuje ołtarz i dary ofiarne oraz pomaga w Rozdawaniu Komunii Św.)
 
AKOLITKI - lichtarze z płonącymi świecami używane w czasie czytania Ewangelii oraz w procesjach niesione obok krzyża.
 
ALBA - długa, biała szata liturgiczna (kapłana i służby liturgicznej w czasie liturgii), symbolizująca łaskę chrztu św.
 
ALUMN, KLERYK - student Seminarium Duchownego.
 
AMBONA - miejsce do czytań biblijnych oraz wygłaszania homilii (kazań), dziś najczęściej pulpit zwany ambonką usytuowany w prezbiterium.
 
AMEN - Uroczyste potwierdzenie: "Niech tak się stanie!" lub "Tak, wierzę w to!"
 
AMPUŁKI - są to naczynia liturgiczne w kształcie małych dzbanuszków w których podaje się wino i wodę do mszy św.
 
ANIOŁ PAŃSKI - modlitwa odmawiana rano, w południe i wieczorem dla uczczenia Wcielenia Bożego i macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny.
 
ANTYFONA - refren rozpoczynający i kończący psalm w liturgii godzin, używany też podczas Mszy św. i w nieszporach.
 
APOKRYFY - księgi wczesnochrześcijańskie tematycznie związane z Pismem Św.(często zawierają opisy z życia Pana Jezusa).
 
APOSTOLAT - urząd głoszenia Ewangelii i posługa sakramentalna(duchownego), w przypadku świeckich - czynne zaangażowanie w Kościele poprzez przykład życia i modlitwę.
 
APOSTOŁ - najbliższy współpracownik Jezusa (świadek całego czasu, "kiedy Pan Jezus przebywał z nami... aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba "Dz 1,21n).
 
APSYDA - półkolista wnęka w ścianie kościoła lub kaplicy, zwykle w niej miejsce na tabernakulum lub krzesła dla kapłana.
 
ARCHIDIECEZJA - jednostka terytorialna administracji kościelnej.
 
ARCYBISKUP - tytuł biskupa stojącego na czele archidiecezji (metropolii).
 
ASCEZA - ćwiczenie się w cnocie
 
ASPERSJA - liturgiczne pokropienie wiernych wodą święconą jako przypomnienie chrztu, jego skutków i zobowiązań.
 
ASYSTA - diakon lub dwaj diakoni towarzyszący biskupowi bądź kapłanowi w uroczystej celebracji (lub Ministranci asystujący głównemu celebransowi)
 
AUDIENCJA - wcześniej uzgodnione oficjalne spotkanie z ważną osobistością.
 
AUREOLA - koło otaczające głowy świętych (symbolizujące świętość).
 
BALDACHIM - ozdobny daszek lub ozdobna osłona z materiału nad godnymi czci miejscami i osobami, przede wszystkim jako osłona niesiona nad Najświętszym Sakramentem, także nakrycie ołtarza lub tronu
 
BAPTYSTERIUM - wolno stojąca kaplica chrzcielna lub element dawnych kościołów biskupich, w kościołach parafialnych przeważnie tylko chrzcielnica.
 
BAZYLIKA - w sensie architektonicznym - kościół wielonawowy (nawa główna wyższa od naw bocznych), basilica minor - tytuł nadawany znaczniejszym kościołom.
 
BEATYFIKACJA - uznanie za błogosławioną, osobę zmarłą w opinii świętości (poprzedzone procesem beatyfikacyjnym)
 
BIBLIA - Pismo Święte - zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego zawierajšcych słowo skierowane do ludzi przez Boga.
 
BIERZMOWANIE - sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym człowiek otrzymuje w szczególny sposób Ducha Świętego.
 
BINACJA - dwukrotne odprawianie Mszy św. jednego dnia (prawa binacji udziela Biskup).
 
BIRET - nakrycie głowy duchownych katolickich.
 
BISKUP - zwierzchnik Kościoła lokalnego (diecezji), który przewodniczy wspólnocie wiernych mocą bezpośredniego apostolskiego pełnomocnictwa.
 
BŁOGOSLAWIEŃSTWO - życzenie uzyskania specjalnej przychylności Bożej dla jednostki, wspólnoty lub rzeczy przez odpowiednie słowa i towarzyszące im gesty sakralne, modlitwa nad rzeczą lub osobą w celu uproszenia pomocy od Boga.
 
BREWIARZ - księga do odprawiania modlitwy uświęcenia dnia (liturgii godzin) przez duchownych i świeckich.
 
BURSA - sztywna torebka do zawieszenia na szyi, na naczynie z Komunią chorych.
 
CAŁUN - Szata, w którą owinięte było ciało Chrystusa złożonego w grobie, na której w cudowny sposób odbiła się postać Chrystusa
 
CARITAS - czynne praktykowanie chrześcijańskiej miłości bliźniego lub organizacja dobroczynna działająca w Kościele.
 
CELEBRANS - osoba przewodnicząca zgromadzeniu liturgicznemu (najczęściej kapłan).
 
CELIBAT - zobowiązanie kapłańskie do pozostania w stanie bezżennym
 
CEREMONIARZ - osoba przygotowująca i koordynująca różne posługi oraz dbająca o spokojny, harmonijny przebieg uroczystości.
 
CHARYZMAT - szczególne dary od Boga, uzdalniające człowieka do posługiwania w Kościele, udzielone dla dobra nie tyle obdarowanego, co dla dobra innych.
 
CHORAŁ - oficjalny śpiew Kościoła (jednogłosowy), lub księga zawierająca śpiewy liturgiczne.
 
CHRZCIELNICA - naczynie z kamienia, metalu lub drewna, w którym przechowuje się wodę do chrztu, jest ona symbolem odrodzenia z wody i z Ducha Świętego.
 
CHRZEST - pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, uwalnia od grzechu pierworodnego i wszystkich innych grzechów i włącza do Kościoła.
 
CHRZEŚCIJAŃSTWO - religia założona przez Jezusa Chrystusa. W ciągu wieków swej historii rozpadło się na: Katolicyzm, Prawosławie, Protestantyzm.
 
CIBORIUM - puszka na komunikanty
 
CIEMNICA - miejsce w kościele gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek.
 
CINGULUM - sznur służący do przepasywania alby, element stroju liturgicznego.
 
CNOTA - właściwa postawa wobec Boga, bliźnich i samego siebie lub stała skłonność do powtarzania dobrych uczynków.
 
CREDENTIA - stolik na przedmioty liturgiczne
 
CREDO - wyznanie wiary (łac. credo - wierzę).
 
CUDA - nadzwyczajne zjawiska o charakterze religijnym przekraczające naturalne prawa.
 
CUSTODIA /kustodia/ - naczynie, w którym przechowuje się Najświętszš Hostię do wystawienia w monstrancji.
 
CYBORIUM - puszka(naczynie) do przechowywania Eucharystii pod postacią chleba.
 
DARY OFIARNE - rzeczy i akty wewnętrzne, które człowiek składa Bogu w czasie Mszy św. Przede wszystkim są to dary chleba i wina, które oznaczają wszelką ofiarę człowieka
 
DEO GRATIAS - "Bogu niech będą dzięki"
 
DIAKON - Pomocnik kapłana, który na mocy swoich święceń może udzielać sakramentu chrztu, chować zmarłych, błogosławić małżeństwa i rozdzielać Komunię św. "Stali diakoni" mogš być ludźmi żonatymi
 
DIASPORA - Miejsce, gdzie "rozproszeni" katolicy żyją pośród większej wspólnoty ludzi innego wyznania
 
DOGMAT - Prawda religijna, którą Kościół podaje do wierzenia jako nieomylną
 
DOMINUS VOBISCUM! - "Pan z wami"
 
DZIEKAN - Ksiądz stojący na czele księży pracujšcych w jednym dekanacie (zwykle 10 parafii)
 
EKSKOMUNIKA - Ciężka kara kościelna polegająca na wyłączeniu katolika ze wspólnoty Kościoła
 
EPISKOPALIA - Insygnia władzy biskupiej (mitra i baculus)
 
EPISTOŁA - Czytanie przed Ewangelią wzięte ze Starego Testamentu lub Listów Apostolskich
 
ET CUM SPIRITU TUO - "I z duchem twoim"
 
EUCHARYSTIA - Dziękczynienie (Msza św.), także: Najświętszy Sakrament przechowywany w tabernakulum
 
EXULTET - Uroczysta pieśń wykonywana podczas liturgii Wielkiej Soboty
 
FRESKI - Malowidła naścienne wykonywane na mokrym jeszcze tynku
 
GLORIA IN EXCELSIS DEO! - "Chwała na wysokości Bogu"
 
HOMILIA - (kazanie) jest to słowo kapłana skierowane do wiernych na tle usłyszanych czytań biblijnych.
 
HOSANNA - Okrzyk ten wznosili ludzie, gdy Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy. Podczas Mszy św. znajduje on odzwierciedlenie w śpiewie "sanctus", co znaczy tyle, co "święty" lub "Pomóż Panie!"
 
HYMN - uroczysta pieśń śpiewana na cześć Boga lub świętych
 
IHS - są to trzy pierwsze litery imienia Jezus pisanego w języku greckim
 
IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTUS - "W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego"
 
INRI - "Jezus z Nazaretu, król żydowski". Napis ten umieszczony był na tabliczce wiszącej na krzyżu Chrystusa (Iesus Nazarenus Rex Iudeorum)
 
INTENCJA MSZALNA - gdy wierzący zamawia Mszę św. podaje jakąś prośbę - mówi, o co pragnie, by się modlić
 
ITE MISSA EST! - "Idźcie w pokoju Chrystusa!" (dosłownie: Idźcie, ofiara spełniona)
 
KANON - Najważniejsza część Mszy św. ze słowami przeistoczenia, nazywana także "pierwszą modlitwą eucharystyczną", także: pieśń wykonywana przez wiele głosów, jeden po drugim

 
KATAKUMBY - podziemne chodniki z grobowcami, w których chowani byli zmarli chrześcijanie w czasach Cesarstwa Rzymskiego

 
KATECHUMEN - kandydat do chrztu
 
KIELICH - jest to naczynie liturgiczne w którym w czasie mszy św. składa się wino do konsekracji.
 
KOMPLETA - modlitwa wieczorna kościoła
 
KONFESJONAŁ - miejsce sprawowania sakramentu pokuty
 
KONWERTYTA - człowiek powracający do wspólnoty wierzących
 
KORPORAŁ - płótno, na którym rozkłada się naczynia liturgiczne (tj. kielich, patena, monstrancja)
 
KROPIDŁO - Przedmiot, przy pomocy którego kapłan kropi wiernych wodš święconą
 
KRZYŻ PROCESYJNY - krzyż przeznaczony do noszenia w czasie procesji
 
KRZYŻMO - olej święty używany podczas chrztu i bierzmowania
 
KYRIE ELEJSON! - "Panie, zmiłuj się!"
 
LAVABO - obmycie rąk celebransa
 
LEKCJONARZ - księga zawierająca czytania mszalne
 
LEKTOR - czytający czytanie podczas Mszy św.
 
LUNULA - (melchizedek) półksiężyc do Najświętszej Hostii w monstrancji
 
MINISTRANT - członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła
 
MITRA - nakrycie głowy biskupa używane podczas sprawowania czynności liturgicznych
 
MONSTRANCJA - przedmiot liturgiczny w którym umieszcza się Hostię celem adoracji lub procesji
 
NAVIS - "łódka" z kadzidłem
 
NAWIKULARIUSZ - ministrant niosący navis z kadzidłem
 
NEOPREZBITER - kapłan, który niedawno przyjął święcenia kapłańskie
 
ODPUST PARAFIALNY - uroczystość, w której parafia w sposób szczególny czci swego Patrona
 
OKTAWA - osiem dni po wielkim święcie kościelnym
 
OŁTARZ - jest to stół, na którym składa się Najświętszą Ofiarę i przy którym rozdziela się Ciało Pańskie.
 
ORACJA - uroczysta modlitwa odmawiana przez kapłana w imieniu wiernych
 
ORNAT - wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiającego Mszę św.
 
PALKA - chusta w kształcie kwadratu, usztywniona, służąca do nakrywania kielicha
 
PASCHAŁ - świeca symbolizująca Zmartwychwstałego Chrystusa
 
PASTORAŁ - ozdobna laska używana przez biskupa jako symbol posługi pasterskiej otrzymanej od Chrystusa
 
PATENA - naczynie liturgiczne, na którym składa się w czasie Mszy św. chleb do konsekracji
 
PATER NOSTER - "Ojcze Nasz"
 
PREFACJA - Zmienna, pierwsza część Modlitwy Eucharystycznej, kończy się śpiewem "Sanctus"
 
PREZBITERIUM - część kościoła, w której znajduje się ołtarz główny
 
PROCESJA - uroczysty pochód religijny połączony ze śpiewem
 
PRYMICJA - pierwsza Msza św. sprawowana przez neoprezbitera w rodzinnej parafii
 
PURYFIKATERZ - ręczniczek do wytarcia kielicha
 
REKOLEKCJE - Ćwiczenia religijne trwające kilka dni, często przeżywane w ciszy
 
RELIKWIARZ - ozdobne naczynie w którym przechowuje się relikwie
 
RELIKWIE - cząstki kości Świętych Pańskich lub przedmioty, które miały styczność z Chrystusem Panem albo Świętymi
 
REQUIEM - uroczysta Msza św. pogrzebowa
 
RESPONSORIUM - powtarzane wersety psalmu stanowiące odpowiedź człowieka na Słowo Boże
 
SANCTISSIMUM - łacińska nazwa Najświętszego Sakramentu
 
SANCTUS - "święty"
 
SŁUŻBA LITURGICZNA - zespół ludzi, chłopców i dziewcząt, którzy w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełniają posługę w sposób określony przepisami Kościoła
 
STUŁA - część stroju liturgicznego - znak władzy kapłańskiej
 
STYPENDIUM MSZALNE - ofiara pieniężna składana podczas zamawiania Mszy św.
 
SUTANNA - długi czarny strój kapłański
 
SZABAT - siódmy dzień tygodnia u Żydów - dzień odpoczynku
 
ŚWIĄTYNIA - miejsce gdzie Bóg jest szczególnie obecny i czczony
 
TABERNAKULUM - miejsce w kościele, w którym przechowuje się Najświętszy Sakrament
 
TURYFERARIUSZ - ministrant niosący trybularz
 
VASKULUM - naczyńko z wodą do przepłukiwania palców po komunikowaniu
 
VELUM. (WELON) - często kosztowna szata, której kapłan używa podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem
 
WIELKI TYDZIEŃ - Ostatni tydzień wielkiego postu, w którym przeżywamy wydarzenia związane z męką i śmiercią Chrystusa. Rozpoczyna się Niedzielą Palmową
 
WIERNOŚĆ SŁOWU - dobry ministrant to taki, który w życiu codziennym dotrzymuje Panu Bogu i ludziom obiecanego słowa.
 
WIGILIA - dzień poprzedzający duże święto kościelne, np. Wigilia Bożego Narodzenia
 
WODA ŚWIĘCONA - jest wodą pobłogosławioną przez kapłana, przeznaczoną do czynności liturgicznych
 
ZAKRYSTIA - pomieszczenie (część kościoła!!!), w którym ministranci i celebransi przygotowują się do mszy św, a także przechowuje się wszystkie naczynia liturgiczne

Materiał znaleziono w Internecie.
Niech służy Twojej większej wiedzy i godniejszemu służeniu przy ołtarzu!

Wróć
Quiz
Księga gości
Galeria zdjęć
Urodziny
W dniu dzisiejszym żaden z ministrantów nie obchodzi urodzin.
Kronika
Ciekawe linki
Statystyki
Osób online: 5
Ilość odwiedzin: 4359813