Regulamin Konkursu Fotograficznego
pt.: „MATKA BOŻA BOGUCKA,
PATRONKA PARAFII ŚW. SZCZEPANA W KATOWICACH"

1. Organizatorem konkursu jest:
Parafia św. Szczepana w Katowicach Bogucicach
ul. Markiefki 89
40-211 Katowice

2.    Konkurs ma charakter otwarty, nadesłane/dostarczone prace mogą być wykonywane dowolnymi technikami i sprzętem fotograficznym oraz dowolnie przetwarzane. Wskazane jest, by w pracach pojawiły się przede wszystkim dwa główne wątki: Matka Boża Bogucka w Cudownym Obrazie i kościół parafialny pod wezwaniem św. Szczepana (sfotografowany z wewnątrz lub z zewnątrz). Ponadto mogą pojawiać się dodatkowe elementy jak np.: różaniec, osoby modlące się, ręce splecione różańcem, figura Matki Bożej z groty lub z osiedla Wajdy itp. Można w pracach połączyć kilka zdjęć w jednym: np. Figura/obraz Matki Bożej + osadzenie w tle bryły świątyni. Mile widziane ujęcia kościoła z różnych stron, perspektyw, przy różnym oświetleniu i pogodzie. Liczy się pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu podkreślające Bogucką specyfikę.

3.    Prace konkursowe muszą być wykonane w trakcie trwania konkursu (nie mogą to być prace archiwalne i te które już gdzieś były publikowane) i muszą odpowiadać tematowi konkursu.

4.    Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 prace.

5.    Prace konkursowe należy przekazać organizatorowi zarówno jako pliki w formacie JPG jak i odbitki fotograficzne:
o    zdjęcie w formie elektronicznej należy przygotować jako dwa pliki.
*    rozdzielczości co najmniej 1600x2400
*    rozdzielczości 640x480 (do publikacji w internecie)
Oba pliki nagrane na podpisanej płycie CD
o    odbitka fotograficzna na papierze matowym co najmniej w formacie 15x21cm

6.    Prace należy składać w kancelarii parafialnej lub przesłać na adres parafii.Wraz z pracami należy złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Niedotrzymanie powyższych zasad powoduje wykluczenie pracy z Konkursu.

7.  Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31.05.2015.

8. Podczas trwania Festynu Parafialnego, który odbędzie się w Uroczystość Bożego Ciała, tj. 4 czerwca 2015 r. od 13.00 do 17.00, będzie możliwość zagłosowania na wybranego autora zdjęć i będzie to tzw. Nagroda publiczności. Głosować można tylko raz, na jednego wybranego autora.

9.    W konkursie zostaną przyznane następujące Nagrody Główne:
- I Nagroda Jury – Telewizor wysokiej klasy
- II Nagroda Jury – Cenna niespodzianka!!!
- Nagroda Publiczności – 500 złotych.

Nagrody zostaną wręczone w godzinach wieczornych podczas trwania Festynu Parafialnego 4 czerwca br.

10. Nagroda Publiczności zostanie przyznana w oparciu o wyniki zsumowania głosów publiczności zebranych w trakcie trwania wystawy podczas festynu.

11. Nagrody Jury zostaną przyznane przez jury składające z osób powołanych przez Księdza Proboszcza.

12. W razie większej liczby osób biorących w konkursie, Jury przewiduje także inne nagrody i wyróżnienia.

13. Ostateczne zdanie przy rozstrzyganiu wszelkich kwestii niejasnych ma Jury Konkursu pod przewodnictwem ks. Proboszcza.

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Parafii św. Szczepana w Katowicach Bogucicach.

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).


Konkurs Fotograficzny pt.: „MATKA BOŻA BOGUCKA, PATRONKA PARAFII ŚW. SZCZEPANA W KATOWICACH"
Parafia św. Szczepana w Katowicach Bogucicach
ul. Markiefki 89
40-211 Katowice

Formularz zgłoszeniowy

1.    Imię i Nazwisko:            …………………………………………

2.    Adres zamieszkania            …………………………………………

3.    Kod pocztowy, miejscowość        ……………………………………………

4.    Telefon kontaktowy            …………………………………

5.    Obiekt, który przedstawia praca    ……………………………………………

6.    Tytuł zdjęcia ………………………………………………………………………


Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanej pracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.)

Udzielam prawa do nieodpłatnego wykorzystywania mojej pracy w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania jej w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Parafii św. Szczepana w Katowicach Bogucicach.

……………………………………   ……………………………………
miejscowość, data                      podpis

Wróć
Quiz
Księga gości
Galeria zdjęć
Urodziny
W dniu dzisiejszym żaden z ministrantów nie obchodzi urodzin.
Kronika
Ciekawe linki
Statystyki
Osób online: 2
Ilość odwiedzin: 4075383